تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله پیامک، تعبیر دیدن پلنگ در خواب به معنای دشمن جوانمرد است. این گونه خواب ها خبر از روبرو شدن با مسئله ای خصمانه می دهند. اگر در جنگ با پلنگ پیروز شوید از شر آن دشمن رهایی خواهید یافت.

تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - مانند تمامی گربه سانان عظیم، پلنگ در رویا نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال های پلنگ که مانند چشم هایی نگاه می کنند است. پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم است - به معنای هوشیاری وسیع (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویای خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع کنند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر دیدن پلنگ در خواب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که کوشش می کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه مثبت تر آن، این است که پلنگ ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید معین کنید که کدام یک از این معانی را داراست.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مسائل خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
 • اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.
 • رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
 • خواب دیدن اینکه پلنگ را می کشید به موفقیت در پروژه های شما اشاره دارد.

 • اگر در خواب پلنگ به شما حمله می نماید بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مسائل و چالش هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی کنید.

تعبیر خواب پلنگ

یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت عظیمی را بدست خواهد آورد.

محمدبن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

 1. دشمن قوی
 2. مال یافتن از دشمن
 3. ترس از پادشاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و تعیین کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می گردد اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره گردد بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید: پلنگ: ترس

تعبیر خواب جنگ با پلنگ

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می گردد، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.
 • دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند.
 • اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ ها از شما می گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی روبرو خواهید شد، اما با کوشش و پشتکار بر مسائل فائق خواهید شد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می کنی ولی هیچکدام پیروز نشده اید، تعبیرش این است که از پادشاه دچار ترس و وحشت زیادی می شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می کنی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه نموده، با دشمن جنگ می کنی و دشمن غلبه می نماید، ولی اگر تو بر پلنگ غلبه نموده ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می کنی .

مطیعی تهرانی: اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری عظیم تهدیدمان می نماید.

تعبیر خواب شیر پلنگ خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و انتها ایمن گردد. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد.

تعبیر خواب کشتن پلنگ

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی پلنگ را کشته ای، از اسلام رویگردان می شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.

آنلی بیتون: کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاست.

تعبیر خواب پوست پلنگ

مطیعی تهرانی:

 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل اقتصادی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را شاد می نماید.
 • پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

آنلی بیتون: دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد.

منبع: setare.com
انتشار: 12 اسفند 1399 بروزرسانی: 12 اسفند 1399 گردآورنده: shortmessagesystem.ir شناسه مطلب: 1472

به "تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید